HISTORYJO MIASTA
Stare bildy
Stare pocztoovki
Stare mapy
Kalyndaryjoom (PL)
Virtualne Muzeoom
 FOTOGALERYJE
Landszafty miasta
Mysuovice lezzoom na vyjoontkovo cjekavym, vjerchnjim terynje...
Zjelynj ve miesjcje
Stare Miasto je couke ve zjelynji trzech parkoov oroz vjelu skveroov...
Dynkmale miasta
Naprovda cjekave dynkmale znojdjesz njy ino na Starym Miesjcje...
Bildy ludje
Čym by boouo miasto, kjej'by njy mjeszka- jooncy ve njym ludje...
Bildy bestyjoov
Ve Mysuovicach spotkosz njy ino doomove bestyje...
Vyborne
Kozzde miasto mo ve sobje cosj cjekavygo, djivne zakamarki...
Seryje fotograficzne
Varto je przijrzecj sje blizzyj njykjerym mjejscoom...
 NJYZBYNDNJIK  (PL)
Koontakty alarmove
Poomoc medyczno
Koomoonjikacyjo
 INSzE MIEJSKE SERVISY
myslowice.zobacz.slask.pl
myslowice.pl
mce.abc.pl
bip.myslowice.pl


  [dodej/uzupyunji]
Vitej ve Mysuovicach! Zaproszoomy do poznanjo naszygo njyzvykuygo sjtrzednjovjecznygo, indusztrjal- nygo miasta o pasjoonujooncyj historyji a dobrych vizjach prziszuosjcji!
Informacyje o Mysuovicach
Informacyje ogoolne o Mysuovicach
Suavnji mjeszkanjcy a gosjcje Mysuovic
10 nojvazznjyjszych faktoov o Mysuovicach
Czy vjesz, azze ve Mysuovicach...
Informacyje turystyczne
Jak dojechacj do Mysuovic
Baza noclygovo, hotele
Restauracyje, szynki
Przevodnjik po Mysuovicach
Na rajza do Mysuovic!
Przijedj do Mysuovic! Ve naszym miesjcje obaczysz vjela interesujooncych objektoov. Mysuovice soom tyzz idealnym mjejscym, ze kjerygo mozzna zvjedzacj couki njyzvykle bogaty ve dynkmale industrjalne regijoon Goornygo Szloonska! Nasz portal oferuje fachove uusugi przevodnjika po Mysuovicach bjegle posugujooncygo sje jynzykym szloonskym. My lubimy te miasto a poradzymy o njym uospravjacj!
Suvenjiry ze Mysuovic!
Spodobouy Ci sje Mysuovice? Chcesz suvenjir ze naszygo miasta? Zapraszomy do odvartygo szpecjalnygo butiku, ve kjerym mozzesz kupicj bluzy, koszulki, tasze, szolki itp. zvjoonzane ze Mysuovicooma! Oblec se koszulka, kjero zadjivi Tvojych kamratoov!
Rynkodjeuo Artystyczne (PL)
Zainvestuj ve Mysuovicach!
Mysuovice lezzoom ve cyntroom srogjygo, kilkoomili- joonovygo regijoonu, soom idealnje skoomoo- njikovane ze necym ojropejskich tras drogovych a banovych, kole dvooch mjyndzynarodovych flugplacoov. Nasze miasto je odvarty na zagranjicne investycyje!
Pozoor! Szukoomy!
Vszyjskich informacyji o przeszuosjcji Mysuovic!
Tvojo familijo je ze Mysuovic? Osprov noom o tym!
Napisz noom o svojych vrazzenjach s pobytu sam!
Przisjlij svoji stare abo vspoouczesne bildy Mysuovic!
© m-ce.pl. Vszyjske prava zavarte. Ustavo 83 s 04.02.1994 roka.
Mysuovice to je miasto szloonske, sjtrzdnjovjeczne, goornjicze, banove, doonkmalove, zjeloony, ve cyntroom regijoonu, ze prziszuosjcjoom!
  KZK PKM   14 26   PKP

 DJISJEJSZE  NOVINY  (PL):
Dz. Zachodni
G.W. Katowice
ŻycieMysłowic
Co tydzienj
G.Wyborcza
Rzeczposp.
S. Express
Fakt

Rozmowy
Gorący temat
Aktualnosjci
Kryminałki
Otymsięmówi
Sport
Rozmaitosjci
Wiadomosjci
 KOONSKI MYSUOVIC  (PL):
Boonjczyk
Brzezjinka
Brzynczkovice 
Cjmok
Djecjkovice
Janoov Miejski
Kosztovy
Krasovy
Larysz
Uavki
Morgi
Pjosek
Supno
Stare Miasto
Sjtrzoodmiesj.
Vesoua
 E-KAFEJKI  VE  M-CACH:
INTERLAND, ul. Povstanjcoov
C@FE-INTERNET, ul. Janovsko
INFO-COIGBis,ul.Woj.Polskjygo
Vobis, ul. Katovicko ("Real")
 HOTELE:
Hotel "Dehak"
ul. Brzezjinjsko 48, tel. 222 20 81
Hotel "Gosciniec"
ul. Krakovsko 14, tel. 222 25 81
Hotel "Hoga"
ul. Jasjinjskigo 2, tel. 222 21 24
Hotel "Mysław"
ul. Gvarkoov 2, tel. 222 58 10
Hotel "Sportowy"
ul. Paderevskigo 4, tel.2223723
Hotel "Trojak"
ul. Sztadyjoonovo 11, tel. 222 50 91
 RESTAURACYJE:
"Amfora"
ul. Szpacyrovo 21, tel. 317 61 55
"Divertimento"
ul. Krakovsko 5, tel. 222 57 50
"Gosjciniec"
ul. Krakovsko 14, tel. 222 25 81
"El Toro"
ul. Groonvaldzko 22,tel.2223452
"Krasowia"
ul. PCK 133a, tel. 225 14 32
"Pod Ratuszem"
ul. Povstanjcoov 1, tel. 222 12 40
"Trojak"
ul. Sztadyjoonovo 11, tel. 222 50 91
"Turkus"
ul. Sztadyjoonovo 9, tel. 222 60 39
Je ,
 ZZYVE  MIASTO!
Informacyje o M-cach
Noviny mysuovicke
Intervyncyje, problymy
Oguoszynjo drobne
Artikle o miesjcje
Dynkmale Mysuovic!
Vylyzj na szpacyr!
Bildy Mysuovic
 ZDARZYNJA
Zapovjedji zdarzynj
Spravozdanjo ze zdarzynj
Kalyndorz zdarzynj
Uroczystosjcji panjstvove
Akcyje spoueczne
Sjvjynta religijne
Msze podle parafiji
 BAZA  ADRESOOV
Magistrat
Urzyndy a instytucyje
Poomoc medyczno
Edukacyjo
Rozrywka a rekreacyjo
Joduo a noclygi
Sklypy podle rodzaju
Ogoolny katalog firmoov
 KOOMOONJIK.
PKP - bany osobove
PKS - autobusy dalekob.
KZK GOP atp. - autobusy
TS - banki
TAXI, busy, autosztop
Parkingi, tanksztele atp.
Dojozd-opis,plan miasta
 HISTORYJO
O przeszuosjcji
Kalyndorz zdarzynj
Vspominki
Stare bildy
Stare pocztoovki
Stare mapy
 KATALOG ZAJTOOV
Katalog mysuovicki
Katalog ogoolny
 SVOBODNJE
Horoskopy, biorytmy atp.
Foroom, czat, TV, radyjo
Uosprovki, vjersze
 MOOJ  SZLOONSK
Czym je Szloonsk?
Historyja Szloonska
Vice po szloonsku
Stereotypy hanysa, gorola
Szloonsk a Zaguymbjy
Odkryj'my Zaguymbjy!
Dykcjoonorz, przikuady
Bildy Szloonska
Szl. na starych bildach
Szloonsk malovany
 SZLOONSK

na wjyrch  
m-ce.pl - mysuovicki portal mjeszkanjcoov © by m-ce.pl 04-07. Reklamy PE, 3it                   o portalu | spooupraca | server | WWW | reklama
   ZZYVE  MIASTO!       ZDARZYNJA       BAZA  ADRESOOV       KOOMOONJIKACYJO       HISTORYJO       KATALOG       SVOBODNJE